Bài đăng

Ảnh hưởng nhiễu pha lên việc đồng bộ trong hệ OFDM-CDMA

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9553
Hệ thống OFDM-CDMA: trình bày những đặc điểm cơ bản của kỹ thuật OFDM- CDMA, nguyên lý hoạt động và một số đặc trưng cơ bản của hệ thống. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu pha lên sự đồng bộ trong hệ thống OFDM-CDMA: trình bày sơ lược các ảnh hưởng của tạp nhiễu lên việc đồng bộ trong hệ OFDM-CDMA, đi sâu vào xem xét ảnh hưởng của nhiễu pha lên việc đồng bộ trong hệ OFDM-CDMA. Mô phỏng hệ thống OFDM-CDMA: sử dụng phần mềm Matlab và các Tool ứng dụng để khảo sát ảnh hưởng của nhiễu pha lên hệ OFDM-CDMA

Ảnh hưởng của Chirp tần số đối với sự hình thành xung cực ngắn trong Laser mầu khóa Mode

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22753
Khảo sát, nghiên cứu chirp trong buồng cộng hưởng của Laser mầu được đồng bộ mode. Xây dựng đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI và của hoạt chất Rôđamin 6G. Khảo sát ảnh hưởng của Chirp với các xung sáng có bước sóng khác nhau trong cộng hưởng của Laser CPM. Nghiên cứu hoạt chất Rôđamin 6G của Laser màu và chất hấp thụ bão hòa DODCI để đồng bộ mode theo phương pháp bị động tạo xung cực ngắn cho thấy nguyên nhân tạo ra chirp tần số trong buồng cộng hưởng của Laser chính là do hiện tượng tán sắc (chiết suất phụ thuộc vào bước sóng) của hoạt chất laser Rh 6G và của chất hấp thụ bão hòa DODCI gây nên. Xác định được bằng lý thuyết đường cong tán sắc của hoạt chất Rôđamin 6G và đường cong tán sắc của chất hấp thụ bão hòa DODCI. Khảo sát đặc tính của các tinh thể Co2+: ZnSe và Co2+: ZnS sử dụng để dùng làm biến điệu bị động độ phẩm chất Q của Laser thủy tinh Erbium tạo xung ngắn, phục vụ các mục đích ứng dụng thực …

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠO

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2491
Trong thời gian gần đây, phương pháp thế hiệu dụng tích phân quỹ đạo đã lần đầu tiên được tác giả Yokoyama áp dụng để nghiên cứu các cumulant phổ EXAFS (Extended XAFS) của một số vật liệu và thu được những kết quả khả quan. Phương pháp thế hiệu dụng tích phân quỹ đạo giả thiết một tác dụng Euclide thử chứa một vài tham số có thể thay đổi. Trong luận văn này, chúng tôi tiếp tục áp dụng phương pháp này để khảo sát các cumulant phổ EXAFS của các vật liệu khác với cùng nhiệt độ được mở rộng. Ngoài ra, dựa trên kết quả thu được, chúng tôi cũng xác định được ảnh hưởng của nhiệt độ đến hệ số giãn nở nhiệt của các vật liệu này.

ỨNG CỬ VIÊN VẬT CHẤT TỐI TRONG MÔ HÌNH PHÁ VỠ SIÊU ĐỐI XỨNG

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2435
Con người luôn luôn mong mỏi hiểu hết được mọi điều từ những thành phần nhỏ bé như các hạt cơ bản đến những siêu thiên hà bên ngoài vũ trụ bao la. Ngoài việc xây dựng những cỗ máy đắt tiền phục vụ công tác phòng thí nghiệm thì việc nghiên cứu các mô hình, lý thuyết cũng luôn được các nhà khoa học chú ý tới. Trong số đó lý thuyết trường là công cụ hữu hiệu để nghiên cứu thế giới siêu nhỏ- hạt cơ bản. Những nghiên cứu về lý thuyết cũng như thực nghiệm trong vật lý hạt cơ bản cho ta hiểu biết về vũ trụ ở thời kỳ sơ khai. Trong thời kỳ đầu khi vũ trụ bắt đầu hình thành, các hạt có năng lượng rất lớn. Chính trong khoảng thời gian này lý thuyết hạt cơ bản cho biết về quy luật chi phối sự vận động của các hạt cũng như cách thức tương tác giữa chúng.

Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng và thử nghiệm ứng dụng đánh dấu trong y sinh

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22708
Chế tạo và tối ứu hóa qui trình chế tạo các hạt nano kim loại, bán dẫn và hạt nanô kim loại, bán dẫn và hạt nano từ tính. Nghiên cứu, chế tạo các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Tìm hiểu tính chất các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Ứng dụng các hạt đa chức năng trong tách chiết DNA và đánh dấu virus gây bệnh Đăng 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài, 2 bài báo trên tạp chí trong nước, 1 báo cáo hội nghị khoa học

Nghiên cứu chế tạo chuyển mạch nhiệt quang và ứng dụng

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21810
Bằng kỹ thuật bốc bay chùm tia điện tử kết hợp tái kết tinh trong môi trường ôxy áp suất cỡ 10-2 Torr đã chết tạo màng mỏng VO2 micro và nano có nhiệt độ chuyển pha bán dẫn kim loại tương ứng. Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, tính chất điện và quang cho thấy tại nhiệt độ chuyển pha BDKL điện trở suất của màng mỏng giảm đến ba bậc, phổ truyền qua và phản xạ cũng thay đổi đáng kể. Màng mỏng VO2 cấu trúc nano được phủ lên đầu sợi quang dùng để làm đầu cảm biến nhiệt quang

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9312
Trình bày sự tạo xung cực ngắn: cơ chế phát xung cực ngắn bằng phƣơng pháp đồng bộ mode; khóa mode chủ động; khóa mode bằng phƣơng pháp bơm đồng bộ; khóa mode thụ động; xung cực ngắn dạng soliton. Nghiên cứu quá trình truyền dẫn trong thông tin quang: phƣơng trình truyền sóng; sự mở rộng xung trong thông tin quang; bù trừ tán sắc trong thông tin quang; hệ thống thông tin soliton. Khảo sát ảnh hƣởng của chirp phi tuyến bậc hai và bậc ba đối với xung dạng Gauss trong thông tin quang đã thu đƣớc kết quả nhƣ sau: xung dạng Gauss truyền qua sợi quang đơn mode; khảo sát độ rộng xung theo tham số chirp C khi truyền qua sợi có chiều dài L; khảo sát xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 2 đi vào sợi quang; xung Gauss có chirp phi tuyến bậc 3 đi vào sợi quang; xung Gauss truyền qua sợi quang trong không gian ba chiều.